|

Sök kurser

Vi erbjuder utbildningar och kurser på våra två kontor, ute hos våra kunder, på distans samt digitalt.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens. Steg 1.2 grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon. Steg 1.3 grundkompetens för att få utföra vägarbete.
AVP 1.1-1.2-1.3 Allmän grundkompetens.
Personal som utför vakts uppgift enligt § 76 i vägmärkesförordningen (SFS 1978:1001), vid vägarbete på väg där Trafikverket är väghållare.
Arbete på väg Steg 2.2 (enligt TDOK 2018:0371) och Arbete på väg Nivå 3A+3B (enligt TRVK 2012:86)

Vill du få kunskapen som behövs för att kunna verka som BAS vid bygg- och anläggningsarbeten?

Örebro
Från 119 000 SEK exkl. moms
Omfattning av kursen 4 terminer med undervisning en eftermiddag/kväll i veckan.
Örebro
Från 43 500 SEK exkl. moms

Den här utbildningen vänder sig till deltagare som vill öka kunskapen om företagets ekonomi, kunna ta del av ekonomiska rapporter och förstå innehållet, beakta de ekonomiska faktorerna i det dagliga arbetet. 

Syftet och målet för kursen är att skapa intresse för ekonomi och dess samband. Det är många områden att täcka in så det blir lite om mycket, så ingen specialistutbildning. Målet är också att man ska förstå ”det ekonomiska språket”, dvs de begrepp som ekonomer använder och förstå hur ekonomin påverkas av beslut och omvärlden.

Key Account Management (KAM) ger en plattform för att effektivt bygga långsiktig försäljning och lönsamma affärsrelationer med rätt kunder. Efter genomförd KAM-utbildning har deltagaren förmåga att kartlägga vilka kunder som skall prioriteras och hur bearbetningen av kunderna skall se ut.


Örebro
Från 45 000 SEK exkl. moms

Utbildningen ger deltagaren en förståelse för hur stor påverkan inköpet har på företagets resultat och utveckling. Deltagaren får kunskap om hur man på ett strukturerat sätt genomför professionella inköp och förhandlar fram bästa avtalet med sin leverantör.

Örebro
Från 27 500 SEK exkl. moms
Under en dag får du lära dig det mesta om rörläggning, både hur det ska läggas enligt AMA samt vad arbetsmiljöverket kräver för att du inte ska förolyckas.
ESA 14 Fackkunnig

ESA 14 Fackkunnig är en del av ESA-14 som är Energibranschens gemensamma säkerhetsanvisningar för att förebygga skada orsakad av el och en del i föreskriftens krav på utbildning.

Enligt arbetsmiljölagen och elsäkerhetsverkets föreskrift ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning – ESA 14 Fackkunnig – och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften

Utbildningen vänder sig till dig som ska utföra eller planera elektriska arbeten i eller i närheten av elanläggningar inom låg- och högspänning samt har kompetens, yrkeskunnande och erfarenhet för att kunna analysera risker och undvika riskkällor som elektricitet kan medföra under arbetet. Deltagarna som genomför utbildningen med godkänt slutprov får arbeta i eller i närheten av en elanläggning, och har kunskap om innehållet i EBR-ESA Grund och EBR-ESA Arbete.

Utbildningen är för dig som är maskinförare och arbetar med luftledningar/linjebyggnation mm

Att under El-ansvarig kunna göra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen på ett säkert sätt. Deltagaren kommer kunna felsöka, byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande apparater.

Enligt arbetsmiljölagen ska alla som arbetar där det finns en elektrisk fara ha utbildning och kunskap om konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade till arbetsuppgiften. I utbildningen går vi igenom arbetsmiljölagens föreskrifter och allmänna råd om elsäkerhet. Vi går också igenom riskhantering och bedömning av elsäkerheten, säkerhetsavstånd med mera. utbildningen vänder sig främst till personal som arbetar i en miljö där det finns elektrisk fara.

Med den här utbildningen ökar dina kunskaper i felsökning och felkorrigering med hjälp av diagnostikverktygen i TIA Portal. Efter genomförd utbildning kommer du att ha lärt dig om testfunktioner för kontroll av program skrivna i Structured Control Language (SCL). Vi går även igenom hur man utför en sekvensstyrning i Simatic S7-Graph och integrera bearbetning av analoga värden.

Simatic TIA Portal påbyggnad är baserad på de kunskaper om TIA Portal som erhålls i grundutbildningen.

Utbildningen leder till att systematiskt gå igenom föreskrifterna för lågspänningsanläggningar och Elinstallationsreglerna 2017, SS 436 40 00

Deltagarna ska efter utbildningen Siemens S7 kunna utföra programändringar, felsöka och testa befintliga STEP 7 program. Deltagarna ska även känna till systemens uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska ge kunskaper för att lösa mindre styruppgifter.

Siemens Tiaportalen som riktar sig till underhållspersonal och operatörer får du som deltagare lära dig de viktigaste funktionerna hos Simatic S7-1500 och engineeringverktyget Simatic TIA Portal (Step 7, WinCC) för felsökning och test.

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagaren en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

Utbildningen följer gällande kunskaps- och färdighetskrav enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om auktorisation som elinstallatör ELSÄK-FS 2017:4.

För att få en begränsad auktorisation, B, ställs ett utbildningskrav och ett krav på praktisk erfarenhet. Kraven regleras i Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2017:4.
ESA instruerad vänder sig till dig som arbetar i närheten av strömförande elledningar. ESA är elsäkerhetsanvisningar och omfattar alla typer av elektriska anläggningar.
Göteborg, Sundsvall, Örebro
Från 4 500 SEK exkl. moms
Den här utbildningen vänder sig till dig som ska förlägga kabel, sätta kabelskåp och nätstationer.
Göteborg, Stockholm, Sundsvall, Söderhamn, Västerås, Örebro
Från 4 500 SEK exkl. moms
Denna kurs är en grundutbildning för byggarbetsmiljösamordnare med inriktning mot mark- och anläggning.
Örebro
Från 1 900 SEK exkl. moms

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagaren en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
Söderhamn
Från 3 200 SEK exkl. moms
Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.
Gävle
Från 3 200 SEK exkl. moms

Förstå hur man hanterar en vattenskoter och att man känner sig säker när man framför fordonet. I vår utbildning kommer vi att se till att du får med dig alla moment som krävs för att du ska vara en säker vattenskoterförare.

Bollnäs
Från 3 200 SEK exkl. moms
Ett yrkesbevis visar att du har den kunskap som krävs för att köra anläggningsmaskiner.
Västerås
Från 8 000 SEK exkl. moms
För dig med erfarenhet av att köra grävmaskin men saknar yrkesbevis.
Västerås
Från 8 000 SEK exkl. moms
Örebro
Från 4 100 SEK exkl. moms
Karlstad
Från 3 495 SEK exkl. moms
En livsviktig utbildning för alla. Denna utbildning är vår basprodukt som vi rekommenderar till alla företag.

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. 

Målet med utbildningen "Arbetsrätt med förhandlingsteknik" är att skapa goda förutsättningar att hantera frågor inom arbetsrätt. Att kunna använda lagarna samt få insikt om hur de olika lagarna verkar inom organisationen.

God arbetsmiljö kommer inte av sig självt. För att förebygga olyckor och ohälsa är ett målinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete nödvändigt för varje företag idag. Att bryta mot arbetsmiljölagen kan bli dyrt.

I den här utbildningen lär du dig använda statistiska metoder för att övervaka och styra en process, med syfte att nå bästa kvalitet och förebygga problem.

22 fullmatade utbildningsdagar ger dig grunderna i kvalitetsstyrning och standardiserade ledningssystem som ISO. Du får breda kunskaper i verksamhetsutveckling och inspiration från framgångsrika företagsledare.

För att utföra miljörevisioner krävs kunskaper om ISO 14001:2015, viktiga miljöfrågor och miljölagstiftning samt färdigheter i revisionsteknik.

Utbildningen ger dig huvudprinciperna för projektplaneringens olika planeringsmetoder samt grunderna i analys, styrning och uppföljning av projekt.

Detta är utbildningen för dig som idag jobbar med systematiskt förbättringsarbete och vill ta ditt uppdrag ett steg längre.

Utbildningen ger en komplett sammanställning av grafer och statistik vilket ger deltagarna all nödvändig insikt för att förbättra processerna med hjälp av denna Six Sigma-certifiering.

Utbildningen ger en förståelse för hur du kan söka förbättringar i produkter och processer genom minskad tid för projektets slutförande och slöseri.

I den här utbildningen lär du dig använda statistiska metoder för att övervaka och styra en process, med syfte att nå bästa kvalitet och förebygga problem.

Utbildningen är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Genomförandet baseras på problembaserad och upplevelsebaserad inlärningspedagogik där gruppen själv arbetar fram egna lösningar till förbättringar i sin arbetsgrupp

Örebro
Från 29 000 SEK exkl. moms
Örebro
Från 52 500 SEK exkl. moms

Leda utan att vara chef är framtagen för att stärka ledarens roll i företaget. Syftet med denna ledarskapsutbildning är att ge deltagarna grundläggande färdigheter i personligt ledarskap, grupputveckling samt kommunikation.

Örebro
Från 14 500 SEK exkl. moms

Vill du få kunskapen som behövs för att kunna verka som BAS vid bygg- och anläggningsarbeten?

Örebro
Från 119 000 SEK exkl. moms

Det juridiska regelverket för entreprenader är mycket viktigt att känna till för att undvika både problem och onödiga kostnader. Denna utbildning i entreprenadjuridik ger deltagaren en heltäckande genomgång av hur standardavtalen AB 04 och ABT 06 ska tillämpas i praktiken.

Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på arbetsmiljön och utvecklar deltagarens förmåga att aktivt arbeta och genomföra det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna organisationen.Du lär dig planera, förbereda och genomföra framgångsrika presentationer som uppnår ditt syfte.

Örebro
Från 4 900 SEK exkl. moms

I utbildningen coachande ledarskap fokuserar vi på dina ledarkompetenser där utmaningarna istället blir till utvecklingsområden och vi inspireras av varandra.

Örebro
Från 14 900 SEK exkl. moms

God arbetsmiljö kommer inte av sig självt. För att förebygga olyckor och ohälsa är ett målinriktat och systematiskt arbetsmiljöarbete nödvändigt för varje företag idag. Att bryta mot arbetsmiljölagen kan bli dyrt.

Örebro
Från 10 000 SEK exkl. moms

Utbildningen följer den lagstiftning som reglerar förhållandena mellan arbetsgivare och arbetstagare. Målet med utbildningen är att skapa goda förutsättningar att hantera frågor inom arbetsrätt.

Örebro
Från 14 500 SEK exkl. moms

Key Account Management (KAM) ger en plattform för att effektivt bygga långsiktig försäljning och lönsamma affärsrelationer med rätt kunder. Efter genomförd KAM-utbildning har deltagaren förmåga att kartlägga vilka kunder som skall prioriteras och hur bearbetningen av kunderna skall se ut.


Vill du få kunskapen som behövs för att kunna verka som BAS vid bygg- och anläggningsarbeten?

Örebro
Från 119 000 SEK exkl. moms

Att ha fokus på försäljning och lönsamhet är idag ett måste för företag. Vikten av att på ett bra och effektivt sätt bearbeta och etablera nya kundkontakter kan inte överskattas.

Utbildningen ger dig huvudprinciperna för projektplaneringens olika planeringsmetoder samt grunderna i analys, styrning och uppföljning av projekt.

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett effektivare sätt. Utbildningen ger dig grunderna i agil projektledning och scrum.För att hålla ihop projektet, respektera tids- och budgetramar samt uppnå affärsmålen krävs tillgång till effektiva verktyg för att analysera, planera och styra processen

Denna utbildning vänder sig till dig som projektledare och även projektmedarbetare som vill kunna använda Microsoft Project.

Som både anställd och arbetsgivare är säkerheten högsta prioritet. Förbered dig för arbete på hög höjd genom att få kunskap i utrustning. risker och olika fallskyddssystem.
Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.
Allmän utbildning om ställningar upp till 9 meter till arbetsplanet där utformning framgår av monteringsanvisning. Enligt lag måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha genomgått ställningsutbildning samt ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. De aktuella utbildningen omfattar Allmän Utbildning om man bygger mellan 2 – 9 meter.
Du som kopplar och/eller signalerar vid ett lyft har ett stort ansvar för att inga olyckor ska inträffa! Därför behöver du rätt utbildning. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket.
Örebro
Från 1 900 SEK exkl. moms
Grundkurs för arbete med fallhöjd över två meter. Webbkurs
Utbildning för den som skall koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av travers, kran, telfer eller annan lyftanordning.

KÖR LAGLIGT - GÅ DIN YKB FORTBILDNING HOS OSS

YKB delkurs 2 – Person - och godstransporter
YKB delkurs 3 – Lagar och regler Delkursen 3 innehåller vilka lagar och regler som gäller för en yrkesförare.
YKB delkurs 4 – Ergonomi och hälsa Delkursen innehåller delar för att kunna förebygga arbetsskador.
YKB delkurs 5 – Kundfokus och trafiksäkerhet Kursen
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.
Denna utbildning, rör de personer som är delaktiga i transporter av farligt gods som inte omfattas av kravet på ADR-intyg, t ex vid transport av värdeberäknad mängd, begränsad mängd, reducerad mängd, lastning eller lossning eller transportplanering av farligt gods.
För att kunna gå en specialkurs måste man först ha läst grundutbildningen (styckegods). Denna utbildning i ADR Klass 1 riktar sig till dig som förare, som skall komplettera ditt ADR-intyg styckegods med att även gälla för klass 1 vilket är för explosiva ämnen och föremål.
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor.
Syftet med utbildningen är att göra dig medveten om de risker som kan uppstå och ge dig kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska du veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Förare och andra aktörer som är sysselsatta med transport av farligt gods ska genomgå utbildning. Syftet med utbildningen är att göra aktörerna medvetna om de risker som finns med farligt gods samt ge kunskap om vilka regler som gäller för att förebygga olyckor. Om en olycka ändå inträffar ska man veta vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera skador på liv, hälsa, miljö eller egendom.
Delkurs 1 - Sparsam körning

Få fördjupade kunskaper inom underhåll och driftsäkerhet, underhållsekonomi samt standardiserade arbetssätt med mera.

Med den här utbildningen ökar dina kunskaper i felsökning och felkorrigering med hjälp av diagnostikverktygen i TIA Portal. Efter genomförd utbildning kommer du att ha lärt dig om testfunktioner för kontroll av program skrivna i Structured Control Language (SCL). Vi går även igenom hur man utför en sekvensstyrning i Simatic S7-Graph och integrera bearbetning av analoga värden.

Simatic TIA Portal påbyggnad är baserad på de kunskaper om TIA Portal som erhålls i grundutbildningen.

Att under El-ansvarig kunna göra enklare elarbeten för att motverka kortare stopp i produktionen på ett säkert sätt. Deltagaren kommer kunna felsöka, byta motorer, kontaktorer, frekvensomriktare, givare och liknande apparater.

Ta nästa steg som underhållsledare via EFNMS Certifiering.

Att känna till hydraulikens uppbyggnad och olika delkomponenter är direkt avgörande för driftresultatet.

Detta är utbildningen för dig som idag jobbar med systematiskt förbättringsarbete och vill ta ditt uppdrag ett steg längre.

I den här utbildningen lär du dig använda statistiska metoder för att övervaka och styra en process, med syfte att nå bästa kvalitet och förebygga problem.

Siemens Tiaportalen som riktar sig till underhållspersonal och operatörer får du som deltagare lära dig de viktigaste funktionerna hos Simatic S7-1500 och engineeringverktyget Simatic TIA Portal (Step 7, WinCC) för felsökning och test.

Deltagarna ska efter utbildningen Siemens S7 kunna utföra programändringar, felsöka och testa befintliga STEP 7 program. Deltagarna ska även känna till systemens uppbyggnad, kapacitet och funktion. Utbildningen ska ge kunskaper för att lösa mindre styruppgifter.

Reducera kostnader och risker genom att välja rätt smörjmedel.

Att skapa en driftsäker produktionsprocess är en förutsättning för att kunna producera kostnadseffektivt, i rätt tid med rätt kvalitet.

Du som kopplar och/eller signalerar vid ett lyft har ett stort ansvar för att inga olyckor ska inträffa! Därför behöver du rätt utbildning. Det är ett krav från Arbetsmiljöverket.
AVP 1.1-1.2-1.3 Allmän grundkompetens.
Allmän utbildning om ställningar upp till 9 meter till arbetsplanet där utformning framgår av monteringsanvisning.Enligt lag måste den som bygger, förändrar eller river en ställning ha genomgått ställningsutbildning samt ha dokumentation som styrker detta. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma utbildningsnivå. De aktuella utbildningen omfattar Allmän Utbildning om man bygger mellan 2 – 9 meter.
Arbetsmiljöverkets regler kräver att alla som arbetar med eller från en mobil arbetsplattform har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper och ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram