Väg & Trafikutbildarna AB Logotyp

Mobila arbetsplattformar. Teoretisk grundkurs och praktisk körning. För användning av Saxliftar och bomliftar typ A1, A3, B1 och B3.

Beskrivning

Den här utbildningen betonar starkt säkerhetsaspekterna kring arbetet med saxliftar, bomliftar och andra typer av liftar. Vi går igenom allmänna risker, viktfördelning, kontroller och underhåll.

Målet med kursen är att ni utöver själva behörigheten också skall ha så stor ekonomisk och säkerhetsmässig nytta av kursen som möjligt. Kunnig och noggrann personal minskar kostnader kring stillestånd pga tillbud. Ett korrekt utnyttjande av utrustningen spara pengar på slitage, underhåll och reparationer.

Vi använder LLP 1 – Grundläggande Liftutbildning enligt SS-ISO 18878:2004

Grundutbildning för vägarbetare och fordonsförare. Enligt TRVK 2012:86 / TDOK 2018:0371

Beskrivning

Omfattar Trafikverkets krav för grundkompetens för vägarbetare och fordonsförare steg 1.1, 1.2 och 1.3. (Ersätter tidigare nivå 1 och 2).

Giltig tillsammans med kompetensintyg från arbetsgivaren.

Steg 1.1 Allmän grundkompetens

Obligatorisk för att utföra arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Gäller all personal.

Steg 1.2 Grundkompetens för att få framföra väghållningsfordon

För framförande av väghållningsfordon och fordon som används i planerings- och projekteringssyfte samt transporter.

Steg 1.3 Grundkompetens för att få utföra vägarbete eller liknande arbeten.

Personal som utför vägarbete eller liknande arbeten, exempelvis projekteringsuppdrag, ledningsarbeten och liknande. Även för medarbetare till personal med steg 2-kompetens (lots, vakt etc.)

Allmän utbildning om ställningar upp till 9 meter till arbetsplanet där utformning framgår av monteringsanvisning.

Beskrivning

För en trygg och säker arbetsmiljö. Ger kunskap om lagar, regler och konstruktion och hur ansvaret är uppdelat mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.

Säkra lyft. För lastkoppling och signalering. Ej för körning av lyftanordning.

Beskrivning

Säkra lyft för lastkopplare och signalman

Endast teoretisk kurs. Inget praktiskt moment krävs.

Yrkesmässig och säker användning av motorkapar. Bensin- och eldriven motorkap. Våt- och torrkapning. Damm i arbetsmiljön.

Beskrivning

Arbete med handhållna maskiner orsakar många arbetsplatsolyckor. En övertro på användarens kunskap, avsaknad av erfarenhet och bristande riskbedömning är några faktorer som ligger bakom olyckorna, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket 2019.

Utbildning för den som skall koppla last till eller köra en lyftanordning eller agera signalman vid användning av travers, kran, telfer eller annan lyftanordning.

Beskrivning

För kran- och traversförare, signalman, lastkopplare.

Gäller krantyperna: Minikran, Traverskran, Portalkran, Halvportalkran, Konsolkran, Pelarsvängkran, Telfer

Grundkurs för arbete med fallhöjd över två meter

Beskrivning

Kursen innehåller grundprinciperna samt vilken sorts utrustning som krävs för olika typer av arbete och vänder sig till alla som arbetar på höjd (med fallhöjd över två meter), t ex på tak, ställning eller i liftar.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och EU-direktivet.

Under en dag får du lära dig det mesta om rörläggning, både hur det ska läggas enligt AMA samt vad arbetsmiljöverket kräver för att du inte ska förolyckas.

Kursinnehåll

Utbildningen innehåller bland annat: - rörläggning enligt AMA - materialkännedom - dränering - dagvattenhantering av större regnmängder - egenkontroller - arbetsmiljöplaner - livsmedelsverkets krav på hygien vid hantering av dricksvatten (SLFVS 2001:30)

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är: anläggningsarbetare, maskinförare, arbetsledare och projektör.

Kursmål

Målet är att du efter genomförd utbildning ska ha god kännedom om rörläggning enligt AMA och självständigt kunna arbeta och projektera dina uppdrag.

Pris: 3 500 kr exkl. moms

Byggarbetsmiljösamordnare, 1 dag

Denna kurs är en grundutbildning för byggarbetsmiljösamordnare med inriktning mot mark- och anläggning.

Beskrivning

Byggherren ska vid alla byggnads- och anläggningsarbeten utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och för utförande (BAS-U). Dessa får tillsammans med byggherren ett ansvar för att arbetsmiljön och säkerheten fungerar under hela byggprocessen. BAS ska ha utbildning, kompetens och erfarenhet som står i relation till komplexitet och omfattning på projektet.

Kursen avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Innehåll:

För att åta dig uppdrag som BAS-P ska du ha erfarenhet av projektering och för att åta dig uppdrag som BAS-U ska du ha erfarenhet av utförandet av en entreprenad.

Kursen passar dig som är:

Entreprenör, projektör, byggherre och övriga som medverkar vid mark- och anläggningsarbeten.

Entreprenadjuridik AB 04, 1 dag

Arbetar du med byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader som beställare eller entreprenör/underentreprenör och vill ha nöjda kunder, undvika tvister och minska dina risker är den här kursen för dig. Vi går igenom hur man kan utforma anbud, vad man ska tänka på när man skriver avtal och under entreprenadens gång.

AB 04 (Allmänna bestämmelser 04) är entreprenadbranschens viktigaste och mest grundläggande föreskrift som berör flertalet av entreprenadbranschens aktörer. Den ställer stora krav på beställarens och entreprenörens förmåga att formulera förfrågningsunderlag, anbud och avtalsbekräftelser samt att utvärdera motpartens handlingar.

AB04 är en utbildning som ger dig kunskaper så att du kan hantera förhållandet mellan beställare/köpare och entreprenörer/säljare/leverantörer inom byggnads-, anläggnings- och installationsbranschen. Du får kunskaper om AB04s utformning, vem bär ansvar, vilka tolkningsregler som finns och hur ska följande frågeställningar hanteras

Vad ska ingå i en entreprenad, arbetets omfattning
Fel i entreprenad
Förseningar i entreprenad

Under utbildningen går vi igenom AB 04 kapitelvis med diskussioner, exempel och praktikfall.

Innehåll:
Kursen passar dig som är:

Beställare och utövare av byggnads, anläggnings- och installationsentreprenader.

I priset ingår:

Lunch, fika, kursdokumentation och utbildningsintyg.

Entreprenadjuridik, tvådagars grundkurs


Tvådagarskurs

En perfekt kurs för dig som vill få god inblick i byggandets spelregler. Bygghandlingarna följer oftast standardavtalen AB eller ABT – från förfrågningsunderlaget fram till slutbesiktningen. Med rätt kunskap om avtalen och de risker som finns sparar du mycket tid och pengar, det ser vi i olika rättsfall från de senaste åren. Under kursen ger vi utrymme till diskussioner och exempel från verkligheten. Grupparbeten och övningsuppgifter genomförs löpande under båda dagarna.

Kursmål

Efter kursen ska du känna till vilken specifik betydelse avtalsrätt har för entreprenad- och konsultavtal. Du får grundläggande kunskaper om hur byggandets spelregler tillämpas i olika situationer.

Målgrupp

Alla som kommer i kontakt med anbud och avtal i bygg- och anläggningssektorn, särskilt om du vill läsa dig genom verkliga exempel.

Kursinnehåll

Ett axplock från de två kursdagarna:

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram